QUAL WOD 2 A i B – opis

INFORMACJE OGÓLNE 1. PRZED ROZPOCZĘCIEM WORKOUTU NALEŻY SIĘ PRZEDSTAWIĆ ORAZ POKAZAĆ SPRZĘT, KTÓREGO ZAWODNIK BĘDZIE UŻYWAŁ PODCZAS WYKONYWANIA ĆWICZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI: – OZNACZENIE CIĘŻARU SZTANGI ORAZ ZAŁOŻONYCH DYSKACH 2. FILM KWALIFIKACYJNY MUSI BYĆ NAGRANY JEDNYM CIAGIEM, BEZ CIĘĆ ORAZ PAUZ. 3. JAKOŚĆ FILMU NIE POWINNA UTRUDNIAĆ OCENY WYKONYWANYCH ĆWICZEŃ. JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI BĘDĄ DZIAŁAŁY NA NIEKORZYŚĆ ZAWODNIKA. 4. FILM POWINIEN BYĆ TAK NAGRANY ABY PODCZAS WYKONYWANIA ĆWICZEŃ CAŁA SYLWETKA ZAWODNIKA ORAZ SPRZĘT, KTÓREGO W DANEJ CHWILI ZAWODNIK UŻYWA BYŁY W CAŁOŚCI WIDOCZNE W KADRZE. 5. ZEGAR POWINIEN BYĆ WIDOCZNY PRZEZ CAŁY CZAS WYKONYWANIA WORKOUTU, LUB NAGRANIE MOŻE BYĆ WYKONENE ZA POMOCĄ APLIKACJI WodProof ITP. 6. KARY I SANKCJE ZA NIEZALICZONE POWTÓRZENIA ORAZ NIESPEŁNIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NAGRANIA STWIERDZONE PODCZAS SPRAWDZANIA FILMU – FILM WAŻNY (BRAK JAKICHKOLWIEK UCHYBIEŃ TECHNICZNYCH NAGRANIA, WSZYSTKIE POWTÓRZENIA ZALICZONE) – FILM WAŻNY Z MAŁĄ KARĄ (BRAK JAKICHKOLWIEK UCHYBIEŃ TECHNICZNYCH NAGRANIA. STWIERDZENIE 1-4 „NO-REPÓW”. DO WYNIKU ZOSTANIE DOLICZONE 5 SEKUND ZA KAŻDE NIE ZALICZONE POWTÓRZENIE) – FILM WAŻNY Z DUŻĄ KARĄ (BRAK JAKICHKOLWIEK UCHYBIEŃ TECHNICZNYCH NAGRANIA. STWIERDZENIE 5 LUB WIĘCEJ „NO-REPÓW”. DO WYNIKU ZOSTANIE DOLICZONE 15 PROCENT WARTOŚCI UZYSKANEGO WYNIKU ) – FILM NIEWAŻNY -PRZYNAJMNIEJ JEDNO ISTOTNE UCHYBIENIE TECHNICZNE NP: * NIŻSZY NIŻ WYMAGANY CIĘŻAR SZTANGI * NIEPRAWIDŁOWA KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ĆWICZEŃ 7. UWAGI I WSKAZÓWKI – W PRZYPADKU GDY ZAWODNIK SAM STWIERDZI, ŻE NIE ZALICZYŁ DANEGO POWTÓRZENIA (NP. NIE DOTKNIE STOPAMI DRĄŻKA PRZY T2B) I POWTÓRZY RUCH, TAK ABY W SERII BYŁA PEŁNA LICZBA WYMAGANYCH POPRAWNYCH POWTÓRZEŃ, TO KARA ZA NO-REP NIE BĘDZIE UWZGLĘDNIANA
OPIS WORKOUTU:
  1. PIERWSZA CZĘŚĆ WORKOUTU TO 4- MINUTOWE OKNA, W KTÓRYM DO ZALICZENIA JEST KOMPLEKS SZTANGOWY, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ 3SQUAT CLEAN ORAZ 3 JERK T&GO UNBROKEN
  2. PO UKOŃCZENIU 4- MINUNTOWEJ PIERWSZEJ CZĘŚCI ZAWODNIK ROZPOCZYNA CZĘŚĆ DRUGĄ NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ CZTERY RUNDY- 40 DU- 20 T2B- 10 SNATCH
  3. WYNIKIEM PIERWSZEJ CZĘŚCI WORKOUTU JEST WYNIK PODANY W KG
  4. WYNIEKIEM DRUGIEJ CZĘŚCI WORKOUTU JEST CZAS. CZAS NALEŻY PODAĆ JAKO CAŁOŚCIOWY WYNIK, RÓWNIEŻ UWZGLĘDNIAJĄCY PIERWSZE 4-MINUTOWE OKNO. OZNACZA TO, ŻE GDY WŁĄCZAMY ZEGAR PRZED ROZPOCZĘCIEM PIERWSZEJ CZĘŚCI, TO NIE NALEŻY GO WYŁĄCZAĆ PO JEJ ZAKOŃCZENIU, ANI MODYFIKOWAĆ W USTAWIENIACH BY ZNÓW MIERZYŁ CZAS OD ZERA.
  5. Oba wyniki traktowane będą jako osobne WOD w punktacji ogólnej.
 
Wpis w kategorii News