QUAL WOD 1 – opis

INFORMACJE OGÓLNE
  1. PRZED ROZPOCZĘCIEM WORKOUTU NALEŻY SIĘ PRZEDSTAWIĆ ORAZ POKAZAĆ SPRZĘT, KTÓREGO ZAWODNIK BĘDZIE UŻYWAŁ PODCZAS WYKONYWANIA ĆWICZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI: – OZNACZENIE CIĘŻARU WALL BALL – OZNACZENIE CIĘŻARU SZTANGI ORAZ ZAŁOŻONYCH DYSKACH- ZMIERZENIE WYSOKOŚĆI CELU DLA WALL BALL 305 CM- ZMIERZENIE ODLEGŁOŚCI 10 M DLA HS WALK UNBROKEN
  2. FILM KWALIFIKACYJNY MUSI BYĆ NAGRANY JEDNYM CIAGIEM, BEZ CIĘĆ ORAZ PAUZ.
  3. JAKOŚĆ FILMU NIE POWINNA UTRUDNIAĆ OCENY WYKONYWANYCH ĆWICZEŃ. JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI BĘDĄ DZIAŁAŁY NA NIEKORZYŚĆZAWODNIKA.
  4. FILM POWINIEN BYĆ TAK NAGRANY ABY PODCZAS WYKONYWANIA ĆWICZEŃ CAŁA SYLWETKA ZAWODNIKA ORAZ SPRZĘT, KTÓREGO W DANEJ CHWILIZAWODNIK UŻYWA BYŁY W CAŁOŚCI WIDOCZNE W KADRZE.
  5. ZEGAR POWINIEN BYĆ WIDOCZNY PRZEZ CAŁY CZAS WYKONYWANIA WORKOUTU, LUB NAGRANIE MOŻE BYĆ WYKONENE ZA POMOCĄ APLIKACJIWodProof ITP.
  6. KARY I SANKCJE ZA NIEZALICZONE POWTÓRZENIA ORAZ NIESPEŁNIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NAGRANIA STWIERDZONE PODCZAS SPRAWDZANIAFILMU – FILM WAŻNY (BRAK JAKICHKOLWIEK UCHYBIEŃ TECHNICZNYCH NAGRANIA, WSZYSTKIE POWTÓRZENIA ZALICZONE) – FILM WAŻNY Z MAŁĄ KARĄ (BRAK JAKICHKOLWIEK UCHYBIEŃ TECHNICZNYCH NAGRANIA. STWIERDZENIE 1-4 „NO-REPÓW”. DO WYNIKU ZOSTANIEDOLICZONE 5 SEKUND ZA KAŻDE NIE ZALICZONE POWTÓRZENIE) – FILM WAŻNY Z DUŻĄ KARĄ (BRAK JAKICHKOLWIEK UCHYBIEŃ TECHNICZNYCH NAGRANIA. STWIERDZENIE 5 LUB WIĘCEJ „NO-REPÓW”. DO WYNIKUZOSTANIE DOLICZONE 15 PROCENT WARTOŚCI UZYSKANEGO WYNIKU ) – FILM NIEWAŻNY -PRZYNAJMNIEJ JEDNO ISTOTNE UCHYBIENIE TECHNICZNE NP:* NIŻSZY NIŻ WYMAGANY CIĘŻAR SZTANGI LUB WALL BALL, * NIŻSZA NIŻ WYMAGANA WYSOKOŚĆ CELU DLA WALL BALL. * NIEPRAWIDŁOWA KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ĆWICZEŃ
  7. UWAGI I WSKAZÓWKI – W PRZYPADKU GDY ZAWODNIK NIE ZALICZYŁ DANEGO POWTÓRZENIA I JEST TEGO ŚWIADMOY (NP. EWIDENTNIE NIE TRAFI W CEL PRZY WALL BALL) IPOWTÓRZY RUCH, TAK ABY W DANEJ SERII BYŁA PEŁNA LICZBA WYMAGANYCH POPRAWNYCH POWTÓRZEŃ, TO KARA ZA NO-REP NIE BĘDZIE UWZGLĘDNIANA.
    OPIS WORKOUTU
ZAWODNIK WYKONUJE 4 RUNDY TRENINGU NA CZAS: – 20 WallBall – 15 DL 60 kg – 10 m Handstand walk unbrokenPOWODZENIA!
Wpis w kategorii News